مدیران و کارشناسان

خانم شادی ناصریراهنمای ثبتی.

آقای مسیح امیری

وکیل پایه یک دادگستری
مدیرعامل.

آقای غلامرضا شاه حسینی

امور اجرایی و قراردادها.

خانم مینا خلیلی

مشاور ارشد ثبتی.

خانم فیروزه یکتا

مشاور و راهنمای ثبتی.

خانم شادی ناصری

راهنمای ثبتی